Månedsarkiv: november 2013

Offentligt møde om forslag til nyt boligområde ved Kystvejen og M. Kabelsvej

Landsbyrådet i Havtornens Rige: Skallerup Vennebjerg Lønstrup
c/o M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring        Tlf. 21 71 92 20      https://www.havtornensrige.dk

Lønstrup den 23. november 2013

Til alle beboere i Havtornens Rige
På sidste ordinære møde i landsbyrådet var forslaget til det nye boligområde ved Kystvejen og M. Kabelsvej på dagsordenen. I forlængelse af dette besluttede vi at indkalde til offentligt debatmøde om planen.

Mød op og hør om planen, der indbefatter 40 – 60 nye huse, nye adgangsveje, en sø  m.v.   Tirsdag den 3. december kl. 17-18

Pvl. Tove Marquardsen
***************************************************************************************

Nyt boligområde ved Kystvejen og M. Kabels Vej, Lønstrup
Annonceret i Vendelbo Posten i uge 45

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til forslag til lokalplan nr. 903.1140 – L02.
Høringsperioden er fra den 6. november 2013 til den 3. januar 2014.
Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk  eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 3. januar 2014. Skriv gerne ”Lokalplan for Kystvejen” i overskriften.
Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for et nyt boligområde i den østlige kant af Lønstrup by, mellem eksisterende by og sommerhusområder. Lokalplanen omfatter et landzone-område på ca. 5,9 ha.
Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål med helårsanvendelse. Der gives mulighed for både åben-lav beboelse (parcelhuse) og tæt-lav beboelse (række-huse) indenfor forskellige delområder.
Der etableres vejadgang fra Kystvejen og M. Kabels Vej, og der udlægges stier, som forbinder området på tværs. Området sikres en grøn struktur ved at friholde den laveste del af slugten (jf. kort i bilag 1) for bebyggelse og udlægge grønne friarealer.
På de lavestliggende friarealer gives mulighed for etablering af regnvandsbassiner, der udformes som naturlige søer, der bidrager til de rekreative elementer.
De bebyggelsesmæssige bestemmelser har til formål at give mulighed for, at der kan opføres bebyggelse i både nutidig og mere traditionel arkitektur samtidig med, at der skabes en vis sammenhæng i bebyggelsen og struktur i området.

For den højest beliggende del af området fastlægges byggefelter, som sikrer, at flest mulige af de kommende boliger får havkik.
Lokalplan nr. 903.1140-L02  (Se alle detaljer på dette link)     Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Miljøvurdering
Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke er
omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).
Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  •  Området omfatter et område på 5,9 ha, som ligger mellem eksisterende by og sommerhusområder
  • Området er ikke omfattet af særlige naturinteresser
  • Området gives vejadgang fra de eksisterende veje, M. Kabels Vej og KystvejenPlanen giver mulighed for 40-60 boliger, som opføres med respekt for landskabet og de arkitektoniske værdier i Lønstrup.
  • Planen sikrer, at eksisterende, sammenhængende træbevoksning samt beskyttet dige bevares. Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

Klagemulighed
Klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet er den 4. december 2013.

Verdenspremiere: SHIRLEY & HINDA – oprørske oldemødre

DOXBIO – Verdens premiere onsdag 13/11 kl 19.00

SHIRLEY & HINDA – oprørske oldemødre
Læs meget mere og se trailer her:
http://doxbio.dk/dbio/b.lasso?ll=2s

Efter filmen er der live interview med de to dejlige damer via internet. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål via sms, fra salenSHIRLEY_HINDA_hovedbillede SHIRLEY_HINDA_campus

Oplæg og vært (via internet): Katrine Nyland Sørensen – (Vært på DR P1)

Kan den økonomiske vækst fortsætte for evigt? To oprørske oldemødre, Shirley (90) og Hinda (84), tager på en mission på tværs af USA for at få svar på det spørgsmål, som de unge af al magt prøver at fortrænge.

Shirley og Hinda er gamle nok til at have vokset op i skyggen af den store depression, som ramte verden i 1929. Nu oplever de endnu engang, hvordan USA er i dyb krise.

Når de kører ned til indkøbscentret på deres el-scootere, kører de igennem lejre, hvor de arbejdsløse prøver at skærme sig mod kulden i billige iglotelte. På varehylderne er alt lavet i Kina på fabrikker, der driver rovdrift på naturen. Imens gentager politikerne og økonomerne deres mantra om, at verden igen vil blive et bedre sted, når bare vi forbruger mere, så økonomien igen kan vokse. Men de to damer har set for meget til at lade sig narre så let. Hvordan kan det være, at de yngre generationer stoler blindt på den økonomiske elite, når der er så mange beviser på, at det, de siger, er noget sludder? Hvad skal der blive af Shirley og Hindas mange oldebørn, hvis de voksne overlader ansvaret til folk, der kun plejer deres egne interesser, mens de styrer os alle sammen mod afgrunden?

Shirley og Hinda må erkende, at der tilsyneladende skal et par oldinge til at stille de nødvendige spørgsmål. De starter el-scooterne og tager af sted på det, der kan være deres sidste, store rejse. De har ikke meget tid, hvis de skal nå at afkræve USA’s investment bankers, makroøkonomer og dollarmilliardærer et svar på spørgsmål, som ikke kan udskydes længere: Hvorfor skal vi blive ved med at vokse? – Kan den økonomiske vækst fortsætte for evigt?

Den politiske dokumentarfilm har fået to nye heltinder, som er ligeså charmerende og ukuelige, som de er gigtramte og gangbesværede.

Lønstrup Biografteater festlig genindvielse

 Lønstrup Biograf Teater – Ny og frisk – En hyldest

 Tillykke du gamle så kom du dertil
Hvor skindet det rynker, skroget går til
dit ydre og dit indre har haft en bedre glød
Om sommeren var du varm og sprød
Om vinteren var du kold, utæt og rå
Men nu skul’ du make uppes, alt sku’ vi nå

Du fødtes så strunk og prægtig, et palads
og år efter år lyste op på byens plads
rejst i ’18, Lønstrups Kosmorama
  og byen fik sit drømmested for drama
Du gjorde det godt gav byen liv og lys
laterna magica, drama og gys

Tango i Paris, Bjergkøbing Grandprix
Poesi midt i hverdagens  arbejderi
En solplet i Lønstrup, et lys i det grå
Men folk, de fik fjernsyn, åh, åh
du blev næsten glemt og gemt
som er forladt elskerinde, slemt

Du stod og faldt hen, ingen så op til dig
stod blot der alene og gloed på en vej
færre besøg, men stadig klædt til fest
men hvor var en ven og en gæst
Ja, værre det blev, du lukkede ned
i ’76 med fred

Men snart stod der kunstnere ivrigt på spring
De tænkte psykedelisk og den slags ting
Gik til den med happenings og nyeste kunst
Og søgte ikke befolkningens gunst
Fabeldyr, hvaler, livmoder-skulpturer
de var vilde, og sikke de turde

Så i ’91 kom der lys og lyd
at du kom på anparter var en fryd
ikke kun film, men Den Blå Cafe
med retro-hygge en rigtig ide
Folk strømmed til, en helt særlig stil
started en æra så viril

Nu står vi så her, en ny tid begynder
nu er du frisk, med stil og med ynder
tak til dem, der frisked´dig op
de gjorde det flot, med sjæl og med krop
ildsjæl på ildsjæl har båret det frem
vi tænker taknem’ligt på dem

Vi er glade for men’sker og de gode stakater
som nu har gjort gavn i Lønstrups teater
Her vil vi nu  ”filme”, snakke og hygge
spise og feste, det rykker
//:vi favner hinanden og hylder vor’s ombyg
det holder fra sokkel til tagryg://

Tekst og melodi: Lars Jakobsen, Lønstrup

 

Lønstrup CAfe-Bio indvielse efter renovering 9. november kl. 15.00

  1. Lønstrup Cafe Bio Indvielse efter renovering

Strandvejen 100

15. juli 1918 åbnede “Biografteatret” med filmen “Danserindens hævn”. Bygningens specielle udseende var tydelig inspireret af biografen Kosmorama i Hjørring, som ejerne et par elektrikere også drev.

I 1976 lukkede biografen i Lønstrup og i 1987 rykkede kunstnersammenslutningen BIO 100  ind med aktiviteterne, galleri, arbejdende værksteder, undervisning, jazzklub m.v.

Og i 1991 solgtes Biografen på 60 anparter, fortrinsvis til folk fra byen. Efter en del ombygning åbnedes dørene i juni 1992 for “Min blå Cafe” – cafe, kunstudstillinger, fællesspisning, filmklub, teater børn og voksne, udlejes til fester m.v..

Disse aktiviteter blev i april 2001 udvidet i det en gruppe fra byen indrettede og åbnede Danmarks første Cafe-Bio – så nu var der igen biograf i Lønstrup – drevet af frivillig arbejdskraft..

Bygningen skiftede i sommeren 2013 navn til det oprindelige nemlig “Lønstrup Biografteater”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lønstrup Cafe-Bio,s åbning 7. april 2001 – uddrag af tale m.v.

Blev bygget i 1918 af 2 elektrikere fra Hjørring, som i forvejen ejede Kosmorama i Hjørring. Det var lige efter 1. verdenskrig. Mon det var det fordi de i forvejen havde rejsebio eller mon de manglede lidt havluft.

Jorden havde de købt af naboen, Bisgaard, den røde bygning. Det fortælles, at de henholdsvis løb og cyklede til Lønstrup.

Samme byggestil Kosmorama – men var den hvid og gul? Det svar har vi ikke fundet endnu. Det blå kom til senere—-

15. juli 1918 åbnede “Biografteatret” med filmen “Danserindens hævn” – der var forholdsvis høje billetpriser p.g.a. problemer med ilt og brint til lys

Den sidste ”rigtige” biografejer var Herluf Jensen, som købte det i juni 1959. Han havde også rejsebio

1961:     “Conni og Peter”     “Mandolin og måneskin”     “Ikke noget for små piger”

1971:     “Præriens skrappe drenge”     “Skal vi lege skjul”    

1976:     “På med vanten gutter”     “Cino den ukuelige”

1985: Den kendte fotograf Morten Bo – har afbildet biografen i en af sine bøger, og skriver, at den ligner en ond mand.

1987: BIO 100 – kunstnersammenslutning Galleri – værksted – undervisning – dragebygning – akvarelkurser – modeller –  tirsdagsjazz

1988 Vise fra sommerrevyen
Midt i byen leger dær
biografen, som ku wæer
sån en riti pæn butik
men så prøv og tjik.
A tøws nok det gåer for widt,
etter hwa a siel håer sit
Hwa mon der så skier for ting
nær maj kommer iil

Å nær der kommer en bus med turister
så må de tænk, at de folk håer tån skåå
så´n en flok towli mæ måling og klister
å gipsfigurer som stoer udenfor.
Der stoer de frit frem mæ baller å patter,
det håer wi nok o på strjaenm, ålt nok.
Jam bette bøøn, prøv og si, om a fatter
hvis deé kunst, såe min røv en Fan Gok

1989

“Bølgen” – stor kunsthappening med mand, der bærer kystsikringen op af Bækslugten – kæmpe drager i klitten – kvinden med vestenvind i kjolen stod ved gelænderet i Bio

Efteråret nov. 1991 Solgt på 60 anparter –

6. juni 1992 – i dejligt solskin – gik dørene op til ”Min blå Cafe”

La´r vi tiden gå tilbage
Og vi minders gamle dage
ja, så blir vo tanke blid.
vi er gået herfra
mens vi nynnede de sange
som i filmen hørtes – ak ja
Poul Richardt
Ib Schønberg
Lille Per og Tove Maes
Sikken Valfart
at der var her
både alvor – ja og spas
Men nu åbner vi Cafeeen
“Min lille blå” i ve’
og gå så bare te-e-en
vi si´r held og lykke med det

“Min Blå Cafe” blev kendt viden om – selv i nordnorske aviser blev den omtalt..

“Biografens Venner” – en støttekreds blev stiftet

1. oktober 1997 forsamlingshus med livets fester

8. november 1997 Lønstrup filmklub – levende lys og slotsøl

Arkivernes Dag 2013

Kom og se, hvad arkivet gemmer: Se små lokale film – hør om slægtsforskning m.v.

Den 9. november er det Arkivernes Dag i hele Norden. Dagen falder hvert år den 2. lørdag i november og her inviterer Danmarks stads-, kommune- og lokalarkiver alle generationer indenfor.

I Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn (Ruberg-Mårup-Skallerup-Vennebjerg sogne) markerer vi Arkivernes Dag med at holde åbent hus fra 10 til 14.30.

Vi hjælper dig gerne i gang med slægtsforskning både denne dag og på vore åbningsdage – 3. mandag hver måned fra 16-18.

Kom og bliv klogere på dit lokalsamfund og dets historie. Se de mange spændende arkivalier i form af kort, billeder, film, og dokumenter fra fortiden. Måske har vi også en historie om dit hus, din familie eller de, der var her før dig?

Udover at vise lokalarkivet frem vil vi gerne i kontakt med nye interesserede brugere, der kunne have lyst til at gå ind i arbejdet med at indsamle, registrere og bevare vores lokale kulturarv.

Arkivernes Dag er en god tilbagevendende lejlighed til at gøre nærområdet opmærksom på, at lokalarkivet giver os muligheden for at bevare egnen og lokalområdets kulturminder for eftertiden.

Paradis: Kærlighed

Paradis: Kærlighed

Den 7., 8., 10., 14., 15. og 17. november kl. 19.30

Østrisk, drama, 2012

Spilletid: 120 minutter + pause – Instruktør: Ulrich Seidl

Klik for trailer

I løbet af vinteren vil vi vise tre film af østrigeren Seidl, Paradis-trilogien:
Kærlighed, Tro og Håb, som er associeret til Paulus-citatet: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men
størst af dem er kærligheden”.
Om kærligheden fortsat er den største, sådan som den forvaltes i dag, stiller Seidl spørgsmålstegn ved i trilogiens første film, som er den dristigste. En midaldrende og let overvægtig kvinde, Teresa, tager på chartertur til Kenya, hvor hun sammen med andre kvinder går på jagt efter sex, som er ikke-eksisterende i deres kærlighedsløse hverdag. Og de sorte mænd stiller gerne op til lidt kærlighed for penge, for de har intet arbejde, men derimod en familie at forsørge. Og da kvinderne ikke længere kan opretholde illusionen om, at det handler om kærlighed, forvandler deres længsel sig til aggressiv racisme.
Det er en vildt hensynsløs film om sex-hungrende kvinder, der helt utvungent byder deres kroppe til med både hængepatter, hængevom og hængerøv, et syn man virkelig ikke er forvænt med for åbent kamera.
Kvinderne er ikke bange for at udstille sig selv, men filmen udstiller dem faktisk ikke. Den er båret af en mærkeligt blufærdig respekt.