Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Vedtægter

Navn og formål

§ 1.

 1. Navnet er ”Landsbyrådet for Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup” og dets hjemsted er Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne, Hjørring kommune.


 1. Landsbyrådet vælges blandt personer med tilknytning til foreninger og institutioner samt enkeltpersoner med tilknytning til Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne.

 

§ 2.

  Landsbyrådet har til formål at

 • varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være høringsorgan for de kommunale myndigheder
 • skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder.
 • arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst


Medlemsforhold 

§ 3.

 1. Medlemmer er følgende foreninger og institutioner med hjemsted eller regelmæssig aktivitet i Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne
 • Borgerforeningen – Lønstrup Fritidslaug
 • Fonden til Vennebjerg Mølles bevarelse
 • Friskolen Skallerup
 • KFUM Spejderne Skallerup Vennebjerg gruppe
 • Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn
 • Lønstrup Turistforening
 • Lønstrup Aktivitetscenter
 • Lønstrup Cafe-Bio
 • Maarup Kirkes Venner
 • Mårup Menighedsråd
 • Skallerup Skole og Børnehave
 • Skallerup Vennebjerg Idrætsforening
 • Skallerup og Vennebjerg Menighedsråd
 • Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstrevælgerforening
 • Enkeltpersoner fra alle sogne

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner med bopæl eller nær tilknytning til Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne.

 1. Ethvert medlemskab skal godkendes af Landsbyrådet, og medlemskabet træder ikke i kraft før godkendelse er sket. Landsbyrådet er berettiget til at nægte optagelse. Afslag på optagelse kan af den pågældende indbringes for fællesmødet.


 1. Hvert enkelt medlem i Landsbyrådet bevarer sin fulde suverænitet.


 1. Personlige medlemmer af Landsbyrådet kan udmelde sig med øjeblikkelig virkning. Institutioner og foreninger kan udmeldes med 6 måneders varsel.


§ 4.

Fællesmødet kan beslutte at ekskludere et medlem efter indstilling fra Landsbyrådet. Eksklusion kan på fællesmødet ske med 2/3 af de afgivne stemmer.


 

Fællesmødet

§ 5.

Landsbyrådets højeste myndighed er fællesmødet.


§ 6.

 1. Fællesmødet varsles senest 14 dage før i Vendelboposten samt skriftligt til hvert enkelt medlem.


 1. Ordinært fællesmøde afholdes hvert år i februar eller marts måned,
  Forslag, der ønskes behandlet på fællesmødet skal være formanden i hænde senest en uge før mødet.


 1. Ekstraordinært fællesmøde indkaldes af formanden, såfremt Landsbyrådet finder det nødvendigt, eller mindst ¼ af foreningsmedlemmerne anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.


§ 7.

Fællesmødet er offentligt. Alle borgere i Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne kan deltage i mødet med taleret. Stemmeret har alene medlemmer. Mødet holdes på Skallerup Skole. Kun medlemmer er valgbare til Landsbyrådets tillidsposter.


§ 8.

 1. Medlemsforeninger og institutioner kan udpege 1 (én) delegeret til fællesmødet .


 1. Alle beslutninger på fællesmødet vedtages ved almindeligt stemmeflertal blandt de delegerede. Eneste undtagelse er valg til Landsbyrådet i henhold til § 3 – andet afsnit, hvor et medlem med personlig suppleant vælges af de fremmødte personlige medlemmer.


 1. Alle fremmødte delegerede har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


 1. For at have stemmeret, skal medlemmet have betalt evt. fastsat kontingent senest 14 dage før fællesmødet.


§ 9.

 1. På det ordinære fællesmøde skal mindst følgende punkter være på dagsordenen:

a.  Valg af dirigent og referent

b.  Landsbyrådets beretning til godkendelse

c.  Evt. udvalgsberetninger

d.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

e.  Behandling af indkomne forslag

 1. Vedtagelse af budget og evt. kontingent

g.  De i § 3 første afsnit nævnte foreninger og organisationer udpeger hver et medlem med personlig suppleant

h.  Valg af et medlem med suppleant blandt de i § 3 andet afsnit nævnte enkeltpersoner

 1. Valg af 2 revisorer med personlige suppleanter
 2. Eventuelt
 1. Valg til Landsbyrådet gælder for 1 år
 2. Punkterne d og i bortfalder, såfremt sammenslutningen ikke har eller i det forløbne år ikke har haft en selvstændig økonomi.


§ 10.

Landsbyrådet konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Konstitueringen finder sted inden for en måned efter valget.


§ 11.

Landsbyrådet fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 12.

 1. Landsbyrådet kan nedsætte udvalg.
 2. I et udvalg under Landsbyrådet skal mindst et medlem samtidigt være medlem af Landsbyrådet. Udvalgsmedlemmer i øvrigt behøver ikke at være medlemmer af Landsbyrådet.


Økonomi 

§ 13.

 1. Landsbyrådet disponerer over evt. økonomiske midler indenfor de af fællesmødet udstukne retningslinier.


 1. Beslutninger om optagelse lån, afgivelse af garantiforpligtigelser, køb eller salg af fast ejendom samt ansættelse af lønnede projektmedarbejdere kan kun træffes på fællesmødet


 1. Arbejdet i Landsbyrådet er ulønnet


§ 14.

Såfremt Landsbyrådet har en selvstændig økonomi, påhviler det Landsbyrådets kasserer at føre et fyldestgørende regnskab. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 15.

Landsbyrådet hæfte alene for rådets forpligtelser med sin formue. Intet medlem eller tillidsmand har personlig hæftelse af nogen art for Landsbyrådets forpligtelser.


§ 16.

Landsbyrådet tegnes ved underskrift af formand og kasserer samt yderligere et medlem af Landsbyrådet.


Ikrafttræden og ændringer 

§ 17.

 1. Vedtægterne skal vedtages på et fællesmøde med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


 1. Vedtægtsændringer skal vedtages på fællesmøde med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 18.

 1. Eventuel opløsning af Landsbyrådet skal vedtages på 2 af hinanden følgende fællesmøder. Ved første møde skal beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer og ved andet møde skal beslutningen vedtages ved simpelt flertal. Møderne afholdes med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum.


 1. På det sidste fællesmøde træffes bestemmelse ved almindeligt stemmeflertal om afvikling af Landsbyrådets økonomiske forhold. Evt. økonomiske midler skal tilfalde foreninger og/eller institutioner med hjemsted eller aktiviteter i Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne.Fremlagt og revideret på fællesmødet Skallerup Skole den 29. juni 2006


FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.