Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Høringssvar til forslaget om en ny skolestruktur

Høringssvar til forslaget om en ny struktur
for skoler og daginstitutioner i Hjørring kommune

Sammendrag af 120 aktive borgeres indlæg i en meget konstruktiv debat ved Borgermødet den 7. sept. 2010 i Skallerup Skole og Børnehave

 ________________________________________________________

Landsbyrådet i Havtornens Rige: Skallerup Vennebjerg Lønstrup
c/o M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring Tlf. 98 96 01 27 /21 71 92 20 www.havtornensrige.dk

 Til Hjørring Kommune
Undervisningsområdet
Nørregade 2
9800 Hjørring

Att. Maibritt Petterson
majbritt.petterson@hjoerring.dk  

Lønstrup den 26. september 2010

Vedrørende forslaget om en ny struktur for skoler og daginstitutioner i Hjørring kommune

I håb om postiv behandling fremsendes hermed landsbyrådets høringssvar. Samtig henviser vi som medlem af Hjørring Kommunes Landsbyforum til dettes høringssvar af 23. september 2010.

plv. Tove Marquardsen

Landsbyrådets formål er
At varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være høringsorgan for de kommunale myndigheder og skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder.
At arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst

Landsbyrådets medlemmer:
Skallerup Skole og Børnehave. Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd. Mårup Menighedsråd. Skallerup Vennebjerg Idrætsforening
KFUM Spejderne Skallerup Vennebjerg Gruppe. Borgerforeningen/Lønstrup Fritidslaug. Lønstrup Turistforening. Lønstrup Badelaug. Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstrevælgerforening. Maarup Kirkes Venner. Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn. 7 menige medlemmer fra området.

_________________________________________________________

Skallerup Skole og Børnehaves kvaliteter……………

 • En af skolens store aktiver er den moderne skolestruktur baseret på ikke aldersinddelt undervisning, og den glidende overgang fra børnehave til skolegang. En overgang der for udefra betragtende forældre og børn, er en misundelsesværdig og ønskelig overgang

   Skolen og børnehaven har i tæt samarbejde lagt vægt på at skabe en pædagogisk RØD TRÅD     fra børnene begynder i børnehaven til de forlader Skallerup Skole og Børnehave efter 6. klasse  fortsætter på Holmegårdssskolen 

Der lægges vægt på, at børnehavepædagogikken bliver afstemt med det, børnene senere i deres skoleforløb vil stifte bekendtskab med.

Det svarer til, at hele skoleforløbet er præget af funktions- og ikke aldersopdelte aktiviteter, så det enkelte barn kan iagttages og tilbydes udfordringer og læring i forhold til, hvad det er parat til. at udfordre barnet, der hvor det er ”

Det giver en nem overgang fra børnehave til skole. Det sociale miljø bliver overskueligt ved, at børnene fra starten bliver kendt med ansigter og traditioner, der videreføres gennem alle årene. Ansigter og traditioner, som rodfæstes allerede i dagplejen, hvor dagplejemødre og børn har deres gang i børnehaven og skolen.

Skolen er med sin struktur en foregangsskole, der rummer og afprøver nye pædagogiske principper. En ”Fremtidens landsbyskole”, der er med til at give optimale vilkår for indlæring for både fagligt stærke og svage elever.
Skolens struktur og pædagogiske principper har rod i traditioner, men bevarer et vågent blik for udvikling. Det stærke samarbejde mellem pædagoger, lærer og øvrige personale er med til at styrke kompetenceudviklingen på tværs af faggrupperne.

Skolens pædagogiske identitet bidrager positivt i forhold til det samlede kommunale skolevæsen, den skaber en positiv spin over-effekt til de øvrige skoler i kommunen. De pædagogiske principper giver ligeledes en større fleksibilitet i forhold til ydre påvirkninger så som sygdom, mødeaktiviteter, kurser m.v.

 • Skolen faglighed giver gode resultater og skaber hele børn med både boglige og kreative kompetencer. Elevernes faglige kompetencer, sat sammen med kompetencer i forhold til at tage ansvar for sig selv, andres og egen udvikling, er afgørende kompetencer som tidens hyperkomplekse samfund efterspørger.

Skolens pædagogik sikrer børnene mange succesoplevelser i dagligdagen. Det styrker børnenes selvværd, giver mulighed for fordybelse og ro, der styrker børnenes udvikling og arbejdsmoral og dermed også lysten til at gå i skole.
Konflikter bliver løst i tide…. Mobning så godt som ikke eksisterende.
Skolen lægger vægt på at styrke og danne fælles ansvarlighed hos både forældre og elever. Hvilket giver sig udslag i stor forældreopbakning og giver en naturlig lyst hos både forældre og elever til at passe på skolen og dens fysiske omgivelser. Omgivelser står frit til rådighed for alle bosiddende i lokalområdet.
De optimale ydre rammer er på denne måde ikke kun til fordel for undervisningen men så sandelig også for fritidslivet i lokalområdet.

 • Samarbejdet med Holmegårdskolen er positivt og frugtbart. Spreder sig til hverdagen. Fra dette nye skoleårs begyndelse er hver skoledag indledt med 20 minutters motion på begge skoler.
 • Fælles temadage for skole og børnehave – sidst et stort dyrskue – trækker forældre, bedsteforældre, tidligere elever, ja alle dele af lokalsamfundet til skolen og børnehaven. Den helt uundværlige fælles vandretur til Klangshøj og Vennebjerg kirke – hvor der synges: ”I østen stiger solen op”. Fællesarrangementer, der er med til at opøve en stor indbyrdes omsorg på tværs af de forskellige alderstrin.
 • Der er fokus på sund kost og motion. Projektet ”Synergivejen i de små samfund” – sund mad og idræt i skole og hal har taget de første skridt – og støttes af spejderne, idrætsforeningen og landsbyrådet.
  Her inddrages lokalsamfundet i undervisningen.


Skallerup Skole og Børnehaves betydning for udviklingen af – og som samlende faktor for Havtornens Rige: Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup

 • Skallerup Skole er en vigtig kulturbærer for lokalsamfundet, den er et bindeled for fritidsaktiviteter i området og dermed støtte til et idræts – og foreningsliv i stadig udvikling.
 • Der er en unik og frugtbar sammenhæng mellem Skallerup Skole og Børnehave og den lange række af aktiviteter, der finder sted i spejder-, idrætsforenings- og seniorregi i henholdsvis Skalleruphallen og Spejderborgen, der begge ligger i skolens umiddelbare nærhed. [1]
  Skallerup Skole og Børnehave har de seneste år varetaget driften af Skalleruphallen (bruges til idrætsaktiviterne). Det har skabt en endnu tættere tilknytning til det mødested, som hallen er – og dermed endnu et bindeled til lokalsamfundet.
 • Skallerup Skole og Børnehave skaber en synergi mellem skole og foreningsliv. Skolen udfylder på mange måder, hvad et forsamlingshus står for. Den er et uformelt samlings- og mødested. Et centrum for alle generationer. Det er stedet, hvor man lærer sine naboer/tilflytterne at kende, og hvor børn, unge og voksne stifter sociale relationer.  
  Lokal skole giver lokale sociale netværk, som er afgørende for børnenes oplevelse af tryghed.
 • Skolen sørger for at der opbygges et sammenhængende forløb gennem dagpleje-, børnehave- og skoletid for både børn og forældre, hvilket giver grobund for et trygt børneliv. Med alle sine funktioner er den med til at øge børnenes demokratiske forståelse og plads i lokalsamfundet.


 • Skallerup Skole og Børnehave er ligeledes med til at fastholde infrastukturen i området og sikre en fortsat udvikling af lokalsamfundet.

   På denne måde er skolen med til at forankre lokalsamfundet, og derved fremstå som et     attraktivt område at bosætte sig i, ikke kun for ældre, men især for børnefamilier. Dette er med til at fastholde ejendomspriserne.

 • Det er også væsentligt at se på Skallerup Skole og Børnehave som en vigtig faktor i bevarelsen af området som et attraktivt sted for turister – ca. 25.000 gæster om ugen i højsæsonen. Skolen bidrager til, at de besøgende kan opleve et levende lokalsamfund med både købmand, butikker og aktive kunsthåndværkere. Det gode og stærke erhvervsliv i lokalområdet er afhængigt af et lokalsamfund i stadig udvikling. Det giver sammenhængskraft for hele området.

 

Derfor skal Skallerup Skole og Børnehave bevares..
For børnene, familiernes og lokalsamfundet udvikling, ve og vel.

 • Af alle de grunde, som er beskrevet ovenfor – og fordi skolen tør at gå foran og være anderledes.
 • Fordi vi ønsker kvalitetstid for vores børn – en tid, der skal bruges til det, som børn har krav på: lege, dyrke idræt, hygge sig med familie og venner osv. En tid, der ikke skal erstattes af transporttid i bus mellem 12 og 30 km hver dag – en belastning for børnenes sundhed og sikkerhed – og for miljøet.
 • Fordi vi ønsker at fastholde og tiltrække flere familier med børn – ”lad ikke dette strukturforslag lægge vores egn øde, som sandet gjorde i sin tid”. Vi ønsker udvikling for vores dynamiske samfund ikke afvikling – der er spøgelsesbyer nok i Hjørring Kommune.
 • Fordi Skallerup-Vennebjerg Idrætsforenings frivillige trænere kan hente de mindste børn på skolen, når de skal til idræt. Noget som vil være en umulighed, hvis børnene skal gå i skole i Hjørring. Det vil også blive et stort problem for mange forældre at kombinere arbejde og familieliv med ”børneafhentninger og – bringninger”. Som det er nu, kan mange af de lidt større børn være hos venner og familie indtil idrætsaktiviteterne starter.
 • I Landsbyrådet har vi med støtte fra Velfærdsministeriet og Socialministeriet taget initiativ til flere aktviteter, der skulle være med til at sætte fokus på de værdier, som hele vores område rummer. Et fokus, hvis primære formål er at trække flere børnefamilier til området, og dermed til skolen og børnehaven.               

Med i planerne er at udbyde endnu flere fritidsaktiviteter i skolens lokaler for både børn og voksne. Øvelokaler, værksteder m.v.

Vi vil hermed opfordre kommunen til at være medspiller i projekterne fremfor at være modspiller – som en skolelukning vil betyde.


 • Fordi det fremlagte forslag ikke harmonerer med Hjørring Kommunes Landdistriktspolitik. vedtaget feb. 2009.[1] 70 aktive spejdere, idrætsforeningen med 250 medlemmer – blandt andet 70 seniorer, der mødes to gang om ugen i hallen og har deres gang på skolen, hvor de har mulighed for at købe et måltid mad.. Det fællesskab, det er udtryk for og som samler mange, der er flyttet væk fra Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup, har skolen utvivlsomt være med til at skabe. Det er dér i skolen, man har lært hinanden at kende og fundet ind i lokalsamfundet.

 

InfoLand nyheder

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg

FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.