Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Lønstrups skoler

Den første skole:

Den 30. december 1815 skrev jomfru Anne Mar­grethe Mønnich (søster til pro­vst Claus Pedersen Mønnich-ham der dansede menuet på prædikestolen i Maarup kirke i 1809) sit testamente. Hun tiftede derved et legat på 300 rigs­dalere.

 Renterne heraf skulle bruges til Maarup sogns skole- og fattigvæsen med halv­delen til hver.

 I 1828 byggedes den første skole, indtil da havde, der været om­gangsskole i Ma­arup.

 Skolen bygge­des på den jord, som siden har heddet sko­lelod­den, og fra 1859 er der en beskrivelse af skolen, der ly­der: “Fribolig af Bin­dingsværk og meget sim­pel, den ligger i en Dal en Agers­længde fra Vester­havet, ikke langt fra Maarup Kirke, tæt ved Møl­len, 1½ Mil fra Køb­stad. Jordlod, som er fornylig an­skaf­fet, ligger på 3 steder, 2 tønder  Land nær ved, god Jord, de andre 2 Lodder, h­voraf den ene er Klit og den anden Agerjord, 1/8 Mil borte.

Der kan nu holdes 2 køer og 6 Faar”.

 Denne Sko­le bruges indtil den 3. Juli 1871, hvor den ­sælges til nedbrydning, og der­med er alle spor væk.

Den anden skole:

I Hjørring Amtstidende fra 12. juni 1871 har An­dreas Larsen på Rubjerg-Maarup sogneråds vegne indrykket en annonce om, at “Mandag d. 19. ds. Kl. 3 Efter­middag vil der i Løkken Vejkro blive accorderet Opførelse af en ny Skolebyg­ning i Lønstrup.”

Den skal bygges på skolelodden, syd­vest for den, der er solgt til nedrivning.

Men sko­lebyggeri koster penge, så sog­nerådet har fået tilladelse til at forhøje kom­muneligningen for de sidste 2 kvar­taler i 1871 med 1/3 på hvert kvartal, samt fået et lån af skole­fonden på 800 rigs­dalere til be­stridelse af udgifterne ved op­førel­sen af den nye skole.

Allerede 31. oktober samme år blev den “nye smukke Skolebyg­ning i Lønstrup højti­delig indviet af Sognepræsten Pastor Rybsahm i overværelse af Skolekommis­sion, Sogneraad og flere Beboere.

Pastor Rybsahm holdt en særdeles smuk og gri­bende tale, efter at en Salme var af­sunget af Sko­lebør­nene og de øvrige Tilstede­værende, og Høj­tideligheden sluttedes ligeledes med en Salme.

Den tredie skole:

Skoleloven af 1899 bevirkede store for­andringer, klassekvotien­ten sænke­des til 37, børnene deltes efter alder, fremgang og modenhed, samtidig ud­videdes skole­tiden til mindst 18 timer ugentlig i 41 uger, alt dette med­førte enten oprettelse af en for­skole eller et nyt lærerembede ved den eksi­sterende skole.

Den 15. februar 1900 udsendte Kul­tusmi­nisteriet et cirku­lære med udførlige an­visninger til indret­ning og opførelse af nye sko­le­bygningen.

I Lønstrup handlede man hurtigt, al­lerede 26. juli 1900 var der licitation på bygning af en ny skole, der skulle bygges på sko­lelodden øst for den fra 1871 og syd for den nedrevne.

12. sep­tember kommer der til amtsrådet et andra­gende fra Ru­bjerg-Maa­rup sog­neråd om tilladelse til at optage et laan på kr. 8.500 til opførelse af en ny skole i Løn­strup.

Laanet ønskes optaget i Kom­mu­nekre­ditfor­eningen. Sam­tidig søges om tilla­delse til eks­traor­dinær skatteudskrivning for at kunne af­drage lå­net. Amtsrådet gav tilladelsen.

Året efter var der underskud på 1.400 kr i tilbag­betalingen af lånet, og amtsrådet gav tilladelse til at bruge 750 af de pen­ge, der kommet ind ved salg af lærerem­bedets jordlodder.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 var Løn­strup børnene for­delt på 3 skoler. Første, anden og 3. årgang var på Løn­strup Skole, 4. årgang­ i S­kal­lerup sko­le, fem­te, sjette, sy­vende og ot­tende år­gang fik lov at afslutte deres sko­legang i Hun­de­lev skole, selvom den var kommet til Løk­ken-Vrå kommune.

22. juni 1973 var der sidste sko­ledag i Lønstrup skole, der var da kun 9 elever tilbage. Herefter fr­agtes alle børnene til og med 7. klasse med bus til Skallerup sko­le.

Den gamle skole bruges i dagti­merne som dag­center for pen­sio­nisterne fra Skallerup, Venne­bjerg og Maarup sogne.

I aftenti­merne rykker Lønstrups for­eninger ind i huset. 

Lønstrup I­drætsfor­ening var den første forening, der brugte skolen. Den 24. okto­ber 1962 startede man med bordten­nis her.

Kilder:  Ellen Rørbæk Madsen og Lokal­historisk forening for Lønstrup og Om­egn.


FACEBOOK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.