Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Stikordsreferat fra mødet om lokalplanforslag: Nyt boligområde Kystvejen/M. Kabelsvej

Dagsordens punkt 7: Lokalplanforslag for nye helårsgrunde.

Ca. 20 personer deltog i behandlingen af dette punkt.

Svenning gennemgik de overordnede tanker for lokalplanen. Han nævnte i den forbindelse, at det bliver det nye tekniske udvalg, der skal tage stilling til planen og de indkomne indsigelser.

Der blev herefter anført en række kommentarer til planen. Disse anføres efterfølgende i ikke prioriteret række.

Såfremt boligmassen i Lønstrup skal øges, er det i planen udlagte areal den eneste gode mulighed for byen.

Projektet udvikles i tre etaper – tre delområder.  Henriks Jensens areal – delområde 1 bliver først udviklet.

Der bliver tale om almindelige parcelhusgrunde i størrelsen 1100 – 1300 kvm.

I delområde 1 bliver den maksimale byggehøjde 7 m. I de to andre områder, bliver byggehøjden maksimalt 8,5 m.

Den nuværende sti fastholdes.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til priser og øvrige vilkår f.eks. byggepligt.

Der udspandt sig en diskussion om en tredje indfaldsvej til Lønstrup og mulige stisystemer.

Tanker om privat plejehjem kan muligvis indgå i planen, men det kan kræve ændringer i de overordnede planer.

Det blev fra flere sider anført, at det kunne være hensigtsmæssigt at finde plads til parkeringspladser i planen.

Der blev også sat spørgsmålstegn ved, om der overhovedet var behov for flere nye huse i Lønstrup kontra muligheden for et varieret boligudbud.

P-Plads ved Lønstrup kirke

Lukket for udstykning ved Rubjergvej

Gamle huse – bopælspligt – mange huse til salg

Bevare grønne områder

Bilfri Lønstrup

P-Plads ved Harregården

Indfaldsveje er det nok med de eksisterende..

Ingen planer lavet ved udkørsel til M. Kabelsvej

 

Svenning understregede, at der var tale om en total upolitisk plan, og at det var vigtigt at alle relevante indsigelser og bemærkninger kom frem.

 

Det blev besluttet, at der nedsættes en gruppe, der arbejde videre med lokalplanen – muligheder og begrænsninger.

Gruppen består af følgende personer:

Henrik Vestergaard

Kjeld Christensen

Laila Tronsen

Leif Vange

Tove Marquardsen

Gruppen mødes den 18,december kl. 17-18 på Lønstrup gamle Skole. Der er plads til flere i gruppen.

 

Det blev afslutningsvis understreget, at privatpersoner også kan fremsende deres indsigelser til kommunen.

Deadline er 31. december 2013.

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK