Spring til indhold

Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup

Aktivt samfund. Rigt foreningsliv. Friskole- børnehave og vuggestue. Unik natur. Spændende kulturarv. Alsidigt erhvervsliv med mange kunsthåndværkere

Offentligt møde om forslag til nyt boligområde ved Kystvejen og M. Kabelsvej

Landsbyrådet i Havtornens Rige: Skallerup Vennebjerg Lønstrup
c/o M. Kabelsvej 62, Lønstrup, 9800 Hjørring        Tlf. 21 71 92 20      https://www.havtornensrige.dk

Lønstrup den 23. november 2013

Til alle beboere i Havtornens Rige
På sidste ordinære møde i landsbyrådet var forslaget til det nye boligområde ved Kystvejen og M. Kabelsvej på dagsordenen. I forlængelse af dette besluttede vi at indkalde til offentligt debatmøde om planen.

Mød op og hør om planen, der indbefatter 40 – 60 nye huse, nye adgangsveje, en sø  m.v.   Tirsdag den 3. december kl. 17-18

Pvl. Tove Marquardsen
***************************************************************************************

Nyt boligområde ved Kystvejen og M. Kabels Vej, Lønstrup
Annonceret i Vendelbo Posten i uge 45

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til forslag til lokalplan nr. 903.1140 – L02.
Høringsperioden er fra den 6. november 2013 til den 3. januar 2014.
Du skal sende dine bemærkninger på mail til tmplan@hjoerring.dk  eller til Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring senest 3. januar 2014. Skriv gerne ”Lokalplan for Kystvejen” i overskriften.
Lokalplanen
Lokalplanforslaget giver mulighed for et nyt boligområde i den østlige kant af Lønstrup by, mellem eksisterende by og sommerhusområder. Lokalplanen omfatter et landzone-område på ca. 5,9 ha.
Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål med helårsanvendelse. Der gives mulighed for både åben-lav beboelse (parcelhuse) og tæt-lav beboelse (række-huse) indenfor forskellige delområder.
Der etableres vejadgang fra Kystvejen og M. Kabels Vej, og der udlægges stier, som forbinder området på tværs. Området sikres en grøn struktur ved at friholde den laveste del af slugten (jf. kort i bilag 1) for bebyggelse og udlægge grønne friarealer.
På de lavestliggende friarealer gives mulighed for etablering af regnvandsbassiner, der udformes som naturlige søer, der bidrager til de rekreative elementer.
De bebyggelsesmæssige bestemmelser har til formål at give mulighed for, at der kan opføres bebyggelse i både nutidig og mere traditionel arkitektur samtidig med, at der skabes en vis sammenhæng i bebyggelsen og struktur i området.

For den højest beliggende del af området fastlægges byggefelter, som sikrer, at flest mulige af de kommende boliger får havkik.
Lokalplan nr. 903.1140-L02  (Se alle detaljer på dette link)     Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Miljøvurdering
Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke er
omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).
Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  •  Området omfatter et område på 5,9 ha, som ligger mellem eksisterende by og sommerhusområder
  • Området er ikke omfattet af særlige naturinteresser
  • Området gives vejadgang fra de eksisterende veje, M. Kabels Vej og KystvejenPlanen giver mulighed for 40-60 boliger, som opføres med respekt for landskabet og de arkitektoniske værdier i Lønstrup.
  • Planen sikrer, at eksisterende, sammenhængende træbevoksning samt beskyttet dige bevares. Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

Klagemulighed
Klagefrist til Natur- og Miljøklagenævnet er den 4. december 2013.

Del på facebook
Del på Facebook

FACEBOOK